บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

252/6 ชั้น 29 อาคารสำนักงานเมืองไทย - ภัทร ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
08:00 น. - 17:00 น.